fbpx
HockiKlocki-logo-kolorowe

gry dla całej rodziny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Góra-Zastawny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 8722082520, REGON: 122938766; Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez firmę EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI  usług na Pani/Pana rzecz; Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), a także upoważnieni współpracownicy firmy EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, jeżeli ich usługi będą niezbędne do wykonania na Pani/Pana rzecz usługi; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Follow Us
  /  Regulamin zajęć

Regulamin udziału w zajęciach

organizowanych przez HOCKIKLOCKI

Organizatorem zajęć jest Ewa Góra-Zastawny HOCKIKLOCKI 

dane kontaktowe: 

ul. Markowskiego 15/72, 31-881 Kraków,

NIP: 8722082520;

e-mail: ewa@hockiklocki.com

tel.: 503133421

 1. Uczestniczyć w zajęciach może każdy i nie jest to uzależnione wiekiem. HOCKIKLOCKI organizuje turnieje gier zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W przypadku dzieci organizator wymaga jednak zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w zajęciach. W sytuacji, gdyby dziecko miało jakiekolwiek przeciwwskazania medyczne do udziału w danej grze, jego opiekun prawny powinien niezwłocznie o tym powiadomić organizatora lub osobę prowadzącą zajęcia.
 2. Zajęcia odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej www.hockiklocki.com oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom zajęć. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami zajęć. 
 3. Odwołanie lub wyznaczenie innego terminu zajęć może mieć miejsce tylko w przypadku, gdyby było to niezależne od organizatora (np. choroba prowadzącego zajęcia albo warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć w terenie). W przypadku odwołania zajęć, uczestnikom przysługuje zwrot dokonanej opłaty.
 4. W celu zadbania o bezpieczeństwo Uczestników zajęć należy używać udostępnianych gier tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej zajęcia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zaleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 6. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za ewentualne szkody, jakie mogłyby powstać w trakcie zajęć z ich winy. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.  
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu prowadzenia zajęć.
 8. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty w terminie wskazanym przez organizatora.
 9. Zgłoszenia na zajęcia można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.hockiklocki.com przez wysłanie maila lub telefonicznie. 
 10. Przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest dokonanie opłaty zgodnie z cennikiem.
 11. Opłaty za zajęcia powinny być wnoszone przelewem na konto bankowe Organizatora:

70 1140 2004 0000 3702 7484 1179 

12. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia przez Uczestnika jakichkolwiek elementów gry, jest on zobowiązany do pokrycia kosztu jego naprawy lub zakupu nowego.

Nowość 2024.
To będzie pierwszy sezon w którym wysyłamy gry!
Teraz wszystkie pary  mogą wynająć gry na wesele!